Hukuk

Hukukun Evrensel İlke ve Esasları

Hukukun Evrensel İlke ve Esasları

Hukukun evrensel ilke ve esaslarını konu alacağımız bu bahsimizde gerçekten bu ilkelerin evrensel ilkeler ve esaslar mı olduğunu tartışacağız.

Öncelikle evrensellik kavramının tüm dünya vatandaşlarınca tanınmış, ortak payda olduğunu Fas’ta yaşayan bir bireyle Şili’de yaşayan bireylerin ortak noktası olduğunu belirtelim. Fakat hukuki evrensellik gerçekten de dünya üzerinde yaşayan vatandaşların üzerinde ittifak ettiği bir konumu yada dünyada yaşayan bütün bireyler hukuksal olarak ortak bir paydaya sahip mi?

Evrensel Hukuk İlkeleri

evrensel hukuk ilkeleri

Evrensel Hukuk İlkeleri

 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulun’da kabul edilen ‘İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi;

Madde 3 -Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Burada kültür farklılıklarını, toplumların gelenek ve göreneklerini tartışmamıza gerek yok. Bütün insanlar temel hak ve hürriyetler kapsamında yaşama hakkına sahiptir ve bu hak devredilemez. Norveç’te yaşayan bir kişi bu hakka ne kadar sahipse Mali’de yaşayan bir kişi de o kadar sahip olmalıdır. Teoride bu söylediğimizin doğru olduğunu biliyoruz, sadece yaşama hakkı değil, ifade hürriyeti, tarafsız ve bağımsız bir yargı, mülkiyet hakkı vs. bu haklar evrensel ilkeler olmakla beraber bütün dünya vatandaşlarının sahip olması gereken temel haklardır.

 1789’da kabul edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Evrensel Beyannamesi ;

Hukukun Evrensel İlke ve Esasları

Madde 1 – İnsanlar, haklar bakımından özgür ve eşit doğar ve yaşarlar. Sosyal farklılıklar ancak ortak faydaya dayanabilir.

Uygulama da ne yazık ki durum böyle değil, güçlünün haklı üzerinde tahakküm kurarak hakkını gasp ettiği ve haklının güçlüden hakkını talep edemediği bir dünyada evrensel ilke ve esaslar ancak yazılarda, makaleler de kalıyor. Adaletin tecelli edeceği bir dünyanın temelleri ise mutlaka bu evrensel ilke ve esasları uygulamaktan geçiyor, aksi takdirde kişilerin temel haklarını güvence altına alamadığı bir dünya da insan haklarının da uzun vadede korunacağından söz edilemez.

Ekstra: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Ekstra: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Maddeleri

1.Madde

Tüm insanlar özgür doğar ve onur ve haklar bakımından eşittir. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhu içinde hareket etmelidirler.

2.Madde

Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirgede belirtilen tüm hak ve özgürlüklere sahiptir. Ayrıca, bir kişinin ait olduğu ülke veya bölgenin siyasi, yargı yetkisi veya uluslararası statüsü temelinde, bağımsız, vesayetli, özerk olmayan veya başka herhangi bir egemenlik sınırlaması altında hiçbir ayrım yapılmayacaktır.

3.Madde

Herkesin yaşama, kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır.

4.Madde

Hiç kimse kölelik veya esaret altında tutulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.

5.Madde

Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza verilemez.

6.Madde

Herkes, her yerde hukuk önünde kişi olarak tanınma hakkına sahiptir.

7. Madde

Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunma hakkına sahiptir. Herkesin, bu Bildirgeye aykırı her türlü ayrımcılığa ve bu tür ayrımcılığa yönelik her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.

8. Madde

Herkes, kendisine anayasa veya kanunla tanınan temel hakları ihlal eden eylemler için yetkili ulusal mahkemeler tarafından etkili bir hukuk yoluna başvurma hakkına sahiptir.

9. Madde

Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, tutuklanamaz veya sürgün edilemez.

10.Madde

Herkes, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve kendisine yöneltilen herhangi bir suç isnadında bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından tam bir eşitlikle adil ve açık bir şekilde yargılanma hakkına sahiptir.

11.Madde

(1) Bir suçla itham edilen herkes, savunması için gerekli tüm teminatlara sahip olduğu açık bir yargılamada kanuna göre suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar masum sayılma hakkına sahiptir.

(2) Hiç kimse, işlendiği tarihte ulusal veya uluslararası hukuka göre cezai suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılamaz. Ayrıca, suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

12.Madde

Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, konutuna veya haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin bu tür müdahale veya saldırılara karşı yasa tarafından korunma hakkı vardır.

13. Madde

(1) Herkes, her bir devletin sınırları içinde seyahat ve oturma özgürlüğüne sahiptir.

(2) Herkes, kendi ülkesi dahil herhangi bir ülkeden ayrılma ve ülkesine dönme hakkına sahiptir.

14.Madde

(1) Herkesin zulümden başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır.

(2) Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan veya Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı fiillerden kaynaklanan kovuşturmalarda bu haktan yararlanılamaz.

15.Madde

(1) Herkesin bir vatandaşlığa hakkı vardır.

(2) Hiç kimse keyfi olarak uyruğundan yoksun bırakılamaz veya uyruğunu değiştirme hakkı da reddedilemez.

16.Madde

(1) Irk, milliyet veya din nedeniyle herhangi bir sınırlama olmaksızın reşit olmuş erkekler ve kadınlar evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir. Evlilikte, evlilik sırasında ve evliliğin sona ermesinde eşit haklara sahiptirler.

(2) Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin özgür ve tam rızası ile yapılır.

(3) Aile, toplumun doğal ve temel birimidir ve toplum ve Devlet tarafından korunma hakkına sahiptir.

17.Madde

(1) Herkesin tek başına veya başkalarıyla birlikte mülkiyete sahip olma hakkı vardır.

(2) Hiç kimse mülkiyetinden keyfi olarak yoksun bırakılamaz.

18.Madde

Herkes, düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu hak, dinini veya inancını değiştirme özgürlüğünü ve tek başına veya başkalarıyla topluca ve kamuya açık veya özel olarak, dinini veya inancını öğretim, uygulama, ibadet ve riayetle açıklama özgürlüğünü içerir.

19.Madde

Herkesin fikir ve ifade özgürlüğü hakkı vardır; bu hak, müdahale olmaksızın görüş sahibi olma ve sınırlardan bağımsız olarak herhangi bir medya aracılığıyla bilgi ve fikir arama, alma ve verme özgürlüğünü içerir.

20.Madde

(1) Herkesin barışçıl toplanma ve dernek kurma özgürlüğü vardır.

(2) Hiç kimse bir derneğe üye olmaya zorlanamaz.

21.Madde

(1) Herkes, doğrudan veya özgürce seçilmiş temsilciler aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.

(2) Herkes, ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.

(3) Halkın iradesi, hükümet otoritesinin temeli olacaktır; bu, genel ve eşit oyla yapılacak periyodik ve gerçek seçimlerle ifade edilecek ve gizli oyla veya eşdeğer serbest oylama usulleriyle yapılacaktır.

22.Madde

Bir toplumun bir üyesi olarak herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir ve ulusal çaba ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her Devletin teşkilatına ve kaynaklarına uygun olarak, kendileri için vazgeçilmez olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir. onuru ve kişiliğinin özgür gelişimi.

23.Madde

(1) Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

(2) Herkesin hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit işe eşit ücrete hakkı vardır.

(3) Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse diğer sosyal koruma yöntemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.

(4) Herkesin çıkarlarını korumak için sendika kurma ve bunlara katılma hakkı vardır.

24.Madde

Herkesin dinlenmeye ve eğlenmeye hakkı vardır, buna çalışma saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve ücretli dönemsel tatiller dahildir.

25.Madde

(1) Herkes, yiyecek, giyecek, barınma, tıbbi bakım ve gerekli sosyal hizmetler dahil, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve refahı için yeterli bir yaşam standardına ve gerekli sosyal hizmetlere ve aşağıdaki durumlarda güvenlik hakkına sahiptir. işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık veya kendi kontrolü dışındaki koşullarda geçim kaynaklarının olmaması.

(2) Annelik ve çocukluk özel bakım ve yardım görme hakkına sahiptir. Evlilik içinde veya dışında doğmuş olsunlar, tüm çocuklar aynı sosyal korumadan yararlanacaktır.

26.Madde

(1) Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel aşamalarda parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim genel olarak sağlanacak ve yüksek öğretim liyakat esasına göre herkes için eşit olarak erişilebilir olacaktır.

(2) Eğitim, insan kişiliğinin tam gelişmesine ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının güçlendirilmesine yöneliktir. Bütün uluslar, ırksal veya dini gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik edecek ve Birleşmiş Milletler’in barışın sürdürülmesi için faaliyetlerini ilerletecektir.

(3) Ebeveynlerin, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçme ön hakkı vardır.

27.Madde

(1) Herkes, topluluğun kültürel yaşamına serbestçe katılma, güzel sanatları tatma, bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yararlanma hakkına sahiptir.

(2) Herkesin yaratıcısı olduğu her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserinden kaynaklanan manevi ve maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.

28.Madde

Herkesin, bu Bildirgede yer alan hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla gerçekleştirilebileceği bir sosyal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

29.Madde

(1) Herkesin, kişiliğinin özgür ve tam gelişmesinin tek başına mümkün olduğu topluma karşı görevleri vardır.

(2) Herkes, hak ve özgürlüklerinin kullanılmasında, yalnızca başkalarının hak ve özgürlüklerinin gerektiği gibi tanınması ve saygı görmesini sağlamak ve ahlakın haklı gereklerini yerine getirmek amacıyla kanunla belirlenen sınırlamalara tabi olacaktır. , demokratik bir toplumda kamu düzeni ve genel refah.

(3) Bu hak ve özgürlükler, hiçbir durumda Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.

30.Madde

Bu Bildirgede yer alan hiçbir ifade, herhangi bir Devlete, gruba veya kişiye, burada belirtilen hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan herhangi bir faaliyette bulunma veya herhangi bir eylemde bulunma hakkını ima ettiği şeklinde yorumlanamaz.

Hukukun Evrensel İlke ve Esasları” ilginizi çektiyse buradan devam edebilirsiniz.

You may also like

1 Comment

  1. […] Bir Fransız hukukçu, tarihçi ve siyaset düşünürü olan Alexis de Tocqueville 1830’ların dünyasında demokrasinin kaçınılmaz bir biçimde dünyayı fethedeceğini ilan eder ve bunu özgürlükler için […]

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Article:

0 %