Din

Kıyamet Hakkında Bilinenler

Kıyamet Alametleri

Kıyamet’in vuku bulacağı bütün semavi dinler nezdinde bilinen bir gerçek olarak bulunurken kıyamet hakkında bilinenler arasında kıyametin kopmasının insanlar nazarında ne zaman olacağı bilinmemektedir. Bu konunun net bir zaman tarihi yapılması imkânsız olarak durmakla beraber Kur’an’da ve hadislerde geçen bilgiler neticesinde belirli bir çerçeve oluşturulmuştur.

Öncelikle kıyamet ifadesi Kur’an’da “saat” olarak geçmekte ve bazı farklılıkların meydana geleceği ayetlerde sabit olarak durmaktadır. Bu hususta birkaç örnek vermek gerekirse; Ye’cûc ile Me’cûc(el-Enbiyâ 21/96), göğün insanları çevreleyen duman ile kaplanması( ed-Duhân 44/11-12),  ayın yarılması (el-Kamer 54/1) ve dabbet’ül-arzın meydana çıkması (en-Neml 27/82) gibi olaylar geçmektedir. Hadisler de ise kıyamet ile ilgili haberler melahim ve fiten türü eserlerde bulunmaktadır. Buralarda ise Hz. Peygamber’e atfedilen haberler bizlere nakledilmektedir. Buradaki ifadeler ise biraz daha alâmetleri artırmaktadır.

büyük kıyamet alametleri

Örnek olması hasebiyle; sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması, köle kadının efendisini doğurması, çobanların zenginleşerek ev yapmada yarışması, ilmin ortadan kalkıp yerine cehaletin yerleşmesi, elli kadına bir erkek düşecek şekilde kadın nüfuzunun artması, Allah’ın elçisi olduğunu söyleyen otuza yakın yalancı deccâlin türemesi gibi ifadeler geçmektedir. Ve önemine binâen bu kopuş sırasında alışveriş yapanların işlerini bitiremeden, yemek yiyenlerin lokmasını ağzına götüremeden gerçekleşmesi de rivayet edilmiştir.

Ayrıca bu olayların nasıl gerçekleşeceği de nakedilmiştir; Kur’an’ın önemi insanlar tarafından unutulacak, namaz kılınmayacak, emanete riayet edilmeyecek, faiz helâl sayılacak, seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak, ebeveyne isyan edilip beyler hanımların emrine girecek, toplumlar geçmişlerine lânet okuyacak, akşam mümin olarak yatan kişi sabah kâfir olarak kalkacak, yöneticiler insanlara zulmedecek, şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek, ticareti dürüst olmayan gruplar ele geçirecek, mescidler süslenmekle birlikte ibadete önem verilmeyecek, erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek, kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak ve erkekler kadınlara benzemeye çalışacak, açıklık yayılacak, hayâsızlık çoğalacak, cihad ve irşad faaliyetleri terkedilecek, sadece din dışı ilimler öğrenilecek, kader inkâr edilecek ve yıldız falına inanılacak, liderliğe elverişli kimseler azalacak, âni ölümler çoğalacak, cahiller, aynı zamanda dürüst olmayan zâhid ve sûfîler türeyecek, akrabalık bağları kesilecek, yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek, kitapların sayısı artacak, yağmurlar ve yıldırımlar çoğalacak, madenler yok olacak (İbn Kesîr, I, 21, 178-179) gibi alametler de eklenmektedir.

küçük kıyamet alametleri

Aşağıda sıralayacağımız alâmetlerde yukarıda anlattıklarımızın bir özeti olarak verilecektir. Büyük alâmetlerin ortaya çıktığı söylenemez olsa da küçük alâmetlerin bir çoğunun meydana geldini söyleyebiliriz.

Büyük Kıyâmet Alâmetleri

 1. Mehdi’nin gelmesi
 2. Deccal
 3. Hz.İsa’nın inmesi
 4. Dabbetü’l-arz’ın çıkması
 5. Yecüc ve Mecüc
 6. Dumanın gözükmesi
 7. Güneşin batıdan doğması
 8. Kabe’nin yıkılması

Küçük Kıyâmet Alâmetleri

 1. “Fitneler artmadıkça, kıyamet kopmaz.”(Buhari)
 2. “Zamanda yakınlık olmadıkça, bir yıl bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün, bir gün bir saat gibi kısa gelmedikçe kıyamet kopmaz.” (Tirmizi)
 3. “İlim kalkmadıkça, depremler, katliamlar çoğalmadıkça kıyamet kopmaz.” (Buhari)
 4. “Keşke şu kabirdeki ben olsaydım” denmedikçe kıyamet kopmaz. (Müslim)
 5. “Deprem, fitne, katillik artmadıkça, kıyamet kopmaz.” (Buhari)
 6. “İşler, ehli olmayana verilecek.” (Buhari)
 7. “İlim kalkar, cehalet, anarşi ve ölüm çoğalır.” (İbni Mace)
 8. “Bir camide binden fazla kişi namaz kılacak, fakat, içlerinde bir tane mümin bulunmayacak.” (Deylemi),
 9. “Kötüler dünyaya hâkim olmadıkça kıyamet kopmaz.” (Tirmizi)
 10. “Köpek beslemek, evlat yetiştirmekten daha cazip olacak.” (Hâkim)
 11. “Ulema, halkın istediği yönde fetva verip, helale haram, harama helal derler; Kur’anı ticarete, menfaate alet ederler.” (Deylemi)
 12. “Yemin ederim ki, cimrilik, fuhuş meydana çıkmadıkça, emine hıyanet edilip, haine güvenilmedikçe, iyiler helak olup kötüler kalmadıkça kıyamet kopmaz.” (Hakim)

Kıyamet Hakkında Bilinenler

Kıyamet hakkında ayetler

Kıyamet alâmetlerinin tasnifi konusunda da farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Kıyamet alametlerinin zuhur edip sona ermesi (geçmiş alâmetler), zuhur etmekte olan ve artarak devam eden orta alâmetler ve son olarak da Kıyamet’e yakın zuhur edecek yakın alametler olarak üçlü olarak bir tasnif bulunmaktadır. Geçmiş alâmetlere Rasulullah’ın vefatı, orta alâmetlere kötülük ve fuhşun yayılması, yakın alametlere ise Hz. İsa’nın gökten inişi örnek verilebilir.

Bir diğer tasnife göre ise önemine binâen küçük veya büyük olarak sınıflandırılmasıdır. Üzerine tartışma olan alâmetler daha çok büyük alâmet olarak addedilen yukarıda da bir kısmını zikrettiğimiz Kur’an’daki ifadeler ve Hz. İsa’nın inişi, Yec’’ûc ile Me’cûc gibi alâmetlerdir. Dâbbetu’l-arz’a değinmek gerekirse “yer hayvanı” olarak bilinen bu alâmet, yer altından çıkacak bir varlığın mevcudiyeti ve iman konusunda bazı eksiklikleri söyleyeceği Kur’ân’da geçmektedir. Mâhiyeti hakkında detaylı bilgi bulunmayan bu hususta iman etmek kâfi olmaktadır.

kıyamet hakkında ayetler

Duhân konusunda ise semanın duman ile kaplanması söz konusudur. Bu kelimenin geçtiği sûrede(Duhan) ifadeler dikkat çekicidir. Burada siyak ve sibak meselesi konuyu daha iyi izhâr edecektir. Bu ifadeden öncesi ayetlerde daha çok Allah’ın birliği ve O’nun hakimiyeti, Allah’ın rahmetinin tezahürü olarak peygamberler göndermesi ifade edilir. Daha sonra ise bütün bu uyarılara uymayan insanı çepeçevre saracak, acı içinde bırakacak dumanın saracağı ve ancak bu acının kaldırılması neticesinde iman edecekleri geçmektedir. Ancak bu ayetlerin devamında vefâsız insanın yine verdiği sözde durmayacağı şöyle ifade edilmektedir: “Biz azabı geçici bir zaman için kaldıracağız, fakat siz yine eski halinize döneceksiniz. Onları müthiş bir yakalayışla (batşe-i kübrâ) yakalayacağımız gün öcümüzü mutlaka alırız” (ed-Duhân 44/15-16).

Bu ve kıyamet hakkında bilinenlerle konuya daha fazla detay vermek mümkün olsa da burada noktalayacağız. Çünkü genel itibariyle alâmetler insanın gidişatın hayırlı olmaması neticesinde ortaya çıkacak durumlar olmaktadır. Önemli olan durum ana fikri anlayabilmektir. Bu işaret edilen gün evet elbette gelecektir ancak insanların bu bilgileri öğrendikten sonra kendine çeki düzen vermesi ve bu yoldan bir dönüşün olmasının mümkün olmadığını anlaması gerekmektedir. Yukarıda zikrettiğimiz küçük alâmet olarak adlandırılan durumların gerçekleşmiş olduğu bütün okuyucular tarafından kabul edilecektir.Kıyamet hakkında hadisler

Peki sırada sizce hangileri vardır? İnsan bu saatten sonra nasıl davranmalıdır? Bu sorulara herkesin kendi cevaplarını vermesi ve kendi hayatını gözlerinin önüne sermesi gerekmektedir. Düzeltilmesi gereken hususlar düzeltilmeli, ortadan kaldırılması gerekenler kesilip atılmalıdır. Tevbe kapısının her daim açık olması bilinen bir gerçektir. Ayrıca insanların sadece bu alâmetlerden korkarak yaşam sürmesi de abestir. Çünkü Nasreddin hocanın da dediği gibi kişinin kendi kıyameti ölümüdür. Bu yukarıda zikredilen günleri görebileceğimiz kesin bile değilken kendi ölümümüze hazırlanmalı ve her daim kendimizi buraya göre şekillendirmeliyiz.

Kıyâmet Hakkında Ayetler

Kıyamet hakkında bilinenler arasında ayetlere çokça yer verilebilir. Yukarıda da bir bölümünü zikrettiğimiz ayetlerden farklı olarak Kur’ân-ı Kerim’de geçen diğer ayetleri de burada zikretmek istiyoruz.

kıyamet alametleri

 1. “Sonra (yine) siz, birbirinizi öldürüyor, bir bölümünüzü yurtlarından sürüp-çıkarıyor ve günah ve düşmanlıkla aleyhlerinde ittifaklar kuruyor ve size esir olarak geldiklerinde onlarla fidyeleşiyordunuz. Oysa onları çıkarmanız, size haram kılınmıştı. Yoksa siz, kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir; kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.” (Bakara, 85)
 2. “Allah’ın, bol ihsanından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır; bu, onlar için şerdir; kıyamet günü, cimrilik ettikleriyle tasmalandırılacaklardır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır.” (Al-i imran, 180)
 3. “Sonra (Allah) kıyamet günü onları aşağılık kılacak ve diyecek ki: “Haklarında (mü’minlere karşı) düşman kesildiğiniz ortaklarım hani nerede?” Kendilerine ilim verilenler, dediler ki: “Bugün, gerçekten aşağılanma ve kötülük kafirlerin üstünedir.” (Nahl, 27)
 4.  “Şüphesiz, kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için, onun (koşup haberini) neredeyse gizleyeceğim.” (Taha, 15)
 5.  “Ey insanlar, Rabbinizden korkup-sakının, çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir.” (Hac, 1)
 6. “Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Kıyamet-saatinin kopacağı gün, (işte) o gün, batılda olanlar hüsrana uğrayacaklardır.” (Casiye, 27)

Kıyâmet Hakkında Hadis-i Şerifler

Kıyamet hakkında bilinenler kısıtlı olsada rivayet edilen hadisler, hadis kitaplarında “eşrâtü’s-saa”, “fiten ve melahim” bölümlerinde yer almaktadır. Bizde burada konumuz ile alakalı bazı hadisleri belirtmek istiyoruz.

kıyamet alameti

 1. “İlmin azalması, bilgisizliğin çoğalması, fuhşun alana çıkması, kadınların çoğalması, elli kadına bir erkek düşecek kadar erkeklerin azalması kıyamet alâmetlerindendir.” (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 72)
 2. “Devlet malı belirli çevrelerin menfaati yapıldığı, emanet kelepir ve zekât angarya sayıldığı, ilim dinden başka gaye için tahsil edildiği, kişi karısına itaat edip annesine asi olduğu ve dostunu kendisine yaklaştırıp babasını uzaklaştırdığı, mescidlerde gürültüler başgösterdiği, fâsık kimsenin kabilenin başına geçtiği ve aşağılık adamın milletin lideri olduğu, şerrinden korkulduğu için kişiye ikramda bulunulduğu, şarkıcı kadınlar ve çalgı âletleri türediği, şaraplar içildiği ve bu ümmetin sonunda gelenler evvel gelenleri lânetlediği zaman; işte o zaman kızıl bir rüzgâr, zelzele, yere batma, şekil değiştirme, taşlanma ve ipi kopan bir kolyenin tanelerinin birbiri ardı sıra gitmesi gibi birbirini takip eden alâmetler beklesinler.” (Tirmizî)
 3. “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, imamınızı öldürmedikçe, kılıçlarınızı birbirinize karşı kullanmadıkça, dünyanıza şerlileriniz vâris olmadıkça kıyamet kopmaz.” (Tirmizî)
 4. “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, fâiz yemeyen kimse kalmayacaktır. Fâizin kendisini yemese bile tozunu yutacaktır.” (Ebu Dâvud)
 5. “İnsanlar bina yapmakta birbirleriyle yarışmadıkça kıyamet kopmaz.” (Buhârî)
 6. “Hepsi de Allah’ın peygamberi olduğunu iddiâ eden otuza yakın yalancı deccaller türemedikçe kıyamet kopmaz.” (Tirmizî)

Kıyamet Hakkında Bilinenler gibi yazıları okumak için buraya tıklayınız.

You may also like

siyak ve sibak nedir Din

Siyak ve Sibak

Siyak-Sibak Üzerine Bir Mülahaza Siyak ve Sibak Ne Demek? Sitemizin kendi üzerine temellendiği isim şeması ...

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More in:Din